خوش آمدید

 
 „پل“ نهادی است وابسته به کلیسایِ پروتستانی /لوتری در ایالت باواریا و زیر تقسیمات ِ کلیسای BRÜCKE-KÖPRÜ
شهر نورنبرگ.
ما مکانی برای فراگیری میباشیم که از ابتدای کار آموزشی میان مسیحیان و مسلمانان درسال 1993 درشهرنورنبرگ همواره درحال تغییر هستیم .
در جامعه ای که مذهب و جهانبینی در آن همواره در حال تنوع است ما بعنوان گروهی از همکارانِ مسلمانان ومسیحی همواره از خود میپرسیم : امروز چالش اصلیِ همزیستی میان مذاهب کجاست ؟ ما راجع به نقش مذهب در تحقق این همزیستی در چهارچوبِ نظم اجتماعی در جامعه ای سکولار سوال میکنیم.
ما با همیاری ِ همکاران ِ مختلفِ خود در„گوستن هوف“ پیشنهادهای متنوعی را عرضه میکنیم.از همکاریِ بین مذاهب در کار با کودکان و والدین تا ملاقات بین زنان و مردان تا کار با دانش آموزان مدرسه و دانشجویان .
کار ما در پیوند کلیسا و مساجد و موسسات موجودِ وابسته به آنها تحقق میابد.
ما در سخنرانیها ،سمینارها و مسافرتها و گردشهایِ آموزشی تجربیاتِ خود را با هم تقسیم میکنیم.
این مرکز مکانی است با مراوداتی روشن بین مسیحیان و مسلمانان تا امکانی فراهم آورد که هر طرف با مذهب ِ طرف دیگر بیشتر آشنا بشود.
در عین حال فرصتی است تا با مذهب ِ خود آشنایی عمیقتری بیابیم و توانایی خود را در بیانِ اعتقاداتمان افزایش دهیم.